مدیر عامل             محمدتقدیری  
 
دفتر اکباتان           ۴۴۶۳۳۳۹۹ 
 
شماره همراه         ۰۹۱۲۱۰۸۱۳۱۲        
 
مدیربازرگانی  محمد سعید تقدیری
 
دفتر اکباتان           ۴۴۶۹۴۸۶۱
 
 دفتر شهریار             ۶۵۶۸۳۹۰۳
 
شماره همراه     ۰۹۱۲۳۴۵۶۶۸۳  
 
ایمیل       saeed2135taghdiri@gmail.com
 
مدیر طراحی          صادق تقدیری
 
دفتراکباتان               ۴۴۶۵۳۸۶۸
 
دفتر شهریار             ۶۵۶۸۴۰۷۲
 
شماره همراه       ۰۹۳۷۵۸۴۱۳۱۲
 
 
 
شماره فکس        ۶۵۶۸۴۰۷۱ 
 

 

اینستاگرام    green_prefabricated_space

 

 

 

 

 

 

 

 

[:Map,"35.703760, 51.316298,red]