وضعیت پروژه: تمام شده

عنوان پروژه:پروژه تجهیز کارگاه شرکت خاک و سنگ در کربلا

سایت پروژه: کربلا- عراق

مدت زمان(صفر تا ۱۰۰) انجام پروژه ‌: ۴۵ روز کاری (از لحظه واریز پیش پرداخت تا تحویل ساختمان )

کارفرما: شرکت خاک و سنگ  

مساحت پروژه: ۲۵۰ متر مربع 

تاریخ انجام پروژه : بهار ۸۹