وضعیت پروژه: تمام شده

عنوان پروژه: تجهیز کارگاه ( دفتر اداری - مدریتی) بیمارستان شهید عارفیان 

سایت پروژه: ارومیه - آدربایجان غربی

مدت زمان(صفر تا ۱۰۰) انجام پروژه ‌: ۲۵ روز کاری (از لحظه واریز پیش پرداخت تا تحویل ساختمان )

کارفرما: شرکت گوپله http://goupleh.ir/fa/

مساحت پروژه: ۴۱۴ مترمربع